Ralet, Ralet

RALET, RALET és un projecte amb propostes per engrescar els infants a aprendre, a entendre el món que els envolta i a sentir-se motivats i feliços.

Els materials del projecte estan orientats a l’adquisició de les capacitats formulades en el currículum d’Educació Infantil, que han de permetre que els infants creixin integralment com a persones.

logo_ralet_raletEl projecte RALET, RALET abraça de forma completa i transversal totes les àrees i continguts curriculars.

El desenvolupament integrat dels continguts de les tres àrees de coneixement (Descoberta d’un mateix i dels altres, Descoberta de l’entorn i Comunicació i llenguatges), juntament amb l’experiència, promou l’aprenentatge globalitzat.

Les capacitats comunes a tota l’Educació Infantil i els continguts de les àrees estan adaptats segons el currículum.

És un material enfocat al treball per projectes, visible molt especialment en les carpetes relacionades amb la Descoberta de l’entorn.

Conté material TIC per a les pissarres digitals interactives, integrat al projecte des del seu inici.

Els diferents materials del projecte RALET, RALET presenten el desenvolupament integrat i global de les tres àrees de coneixement i experiència amb temes de literatura, festes populars, hàbits, educació emocional, entorn, matemàtiques i música.

Per als centres que vulguin aprofundir en l’àrea de música amb un treball més especialitzat, presentem una proposta específica per a l’àrea de Música.

Rutines. L’adquisició i ús de normes, hàbits i actituds a través d’activitats rutinàries és una part important del contingut de l’Educació Infantil. El treball de rutines es presenta en format paper i en suport digital; d’aquesta manera es pot fer servir en les PDI (pissarres digitals interactives).

Els materials d’aula ofereixen un seguit d’interessants elements que són de molta utilitat en la presentació dels continguts d’aprenentatge.

El projecte també compta amb material d’aula en format digital: imatges, àudios i activitats interactives per ser projectades mitjançant la pissarra digital interactiva (PDI) o visualitzades en la pantalla de l’ordinador.

Hi ha activitats sistemàtiques de relació família-escola.

La presentació dels dorsos de les fitxes és més àgil per als docents i la iconografia i les ordres de treball més clares. Sempre és duu a terme el treball per capacitats, com especifica el Departament d’Ensenyament.

LA PROPOSTA DIDÀCTICA
En la Proposta didàctica hi ha suggeriments per al treball de tots els apartats del currículum.
Destaquen, especialment, les propostes destinades al treball en les capacitats relatives a l’autoconeixement i l’autonomia personal, l’educació emocional i l’ús comunicatiu i funcional de la lectura i l’escriptura.
També s’hi pot trobar:
• Quadres de Programació d’aula, modificables, que responen a les orientacions del currículum.
• Treball per capacitats que es desenvolupen en el projecte.
• Temporització indicativa
• Organització de l’espai i el temps a l’aula
• Àrees de coneixement
• Avaluació
• Relació família-escola
Share Button