AXIOMA P4

PER A L’ALUMNE…

pensop4

En el quadern PENSO hi trobareu un recull de propostes per treballar de manera lúdica els diferents aspectes de les matemàtiques: la numeració, la quantificació, la resolució de problemes, la mesura, la representació i la situació en l’espai,la lògica, la geometria, etc.

El quadern PENSO introdueix els infants en el treball de la percepció i l’atenció, i potencia l’autoaprenentatge. Tots els infants trobaran una resposta a l’observació concreta de cada full en funció del seu nivell maduratiu; aquest exercici afavoreix l’autoestima de cada un dels alumnes.

Les propostes del quadern PENSO no són tancades (tot i que hi ha un objectiu predeterminat), sinó que permeten donar respostes diferents. Qualsevol de les respostes dels nens i nenes serà correcta, sempre que hi hagi una argumentació per part dels infants.

 

construeixop4El quadern CONSTRUEIXO apropa els infants a la geometria i els ajuda a ser capaços de relacionar aquesta matèria amb el seu entorn més proper. Gràcies al treball que s’ofereix en aquest quadern, els alumnes podran utilitzar els nombres i el llenguatge matemàtic apropiats per resoldre situacions concretes de la vida real i assoliran els conceptes de situació (espai i temps). Per tal d’aconseguir tot això, caldrà oferir els materials adequats, els espais adients i les activitats apropiades del joc, l’observació i l’experimentació.

En el quadern CONSTRUEIXO hi trobareu un recull d’activitats que caldrà treballar després d’haver manipulat el material d’aula del qual disposa el projecte AXIOMA. A través de les activitats que s’ofereixen en aquest quadern, els infants intentaran de buscar estratègies per solucionar els problemes i els reptes que els plantegem.

 

experimentop4En la carpeta EXPERIMENTO hi trobareu un recull d’activitats que caldrà treballar després d’haver fet una gran quantitat d’activitats manipulatives.

Els infants, un cop hauran observat, experimentat i manipulat el que els presentem enel material d’aula del projecte AXIOMA, caldrà que verbalitzin tot el que ha passati el que els sembla que han après. Finalment, és important veure com els alumnessón capaços de reflectir aquests aprenentatges en el paper. Aquest últim pas és tanimportant com el primer.

A través de les activitats que s’ofereixen en aquesta carpeta, els infants podran treballar classificacions (segons diferents criteris i atributs), mesures, ordenacions, relacions de causa-efecte, geometria, numeració…

 

Cofre P4El COFRE és una maleta de cartó que conté elements manipulables i 24 propostes de treball,  que es relacionen directament amb algun dels fulls de treball dels quaderns Experimento o Construeixo. L’objectiu d’aquest material és promoure la relació família-escola.

 

 

PER AL DOCENT…

axioma_material

Share Button