RALET, RALET. Música

ELS FULLS DE TREBALL DE L’ALUMNE

Una carpeta amb els fulls corresponents (sense engomar).
Darrere la pàgina on treballa l’alumne hi ha les orientacions per al professor i, quan sigui convenient, referències a la PDI, a l’àudio i a les partitures.
Els fulls de treball de l’alumne donen suport a algunes de les activitats musicals, faciliten la realització d’un treball individualitzat i propicien la conversa i l’apropiació dels aprenentatges.

Les activitats dels fulls s’agrupen en tres grans blocs:

  • Observar, escoltar i experimentar
  • Parlar, expressar i comunicar
  • Interpretar, representar i crear

Escoltar, interpretar i crear són els suggeriments de treball implícits en cada un dels fulls.
Els arxius d’àudio estan disponibles en www.espaibarcanova.cat

PROPOSTA DIDÀCTICA
Una sola proposta didàctica en paper per als tres cursos, amb tots els apartats que li són propis. Hi ha, aproximadament, 16 sessions per trimestre, unes 50 sessions per curs. En cada sessió s’indiquen i es mostren els materials relacionats, els objectius didàctics, els continguts, les activitats d’aprenentatge i les activitats complementàries.
També hi trobareu les orientacions metodològiques, la programació d’aula, el treball per
capacitats i l’avaluació, entre altres.
La Proposta didàctica també està disponible en el web www.barcanova.cat, dins l’apartat
Cercle d’Educadors.

MATERIAL DIGITAL
➧ Àudios
Trobareu els arxius d’àudio en el web www.espaibarcanova.cat.
Hi ha enregistrades totes les cançons, les audicions, els exercicis de discriminació
auditiva, les danses i les bases instrumentals de les cançons proposades en el projecte.
➧ Activitats interactives
Cada un dels cursos disposa de sis activitats interactives relacionades amb l’audició, la discriminació i el traç.
➧ Partitures col·lectives
Partitures de gran format perquè els alumnes tinguin una aproximació al llenguatge musical i les puguin seguir tot marcant la pulsació (també les trobareu en paper).
➧ Musicogrames
Dos musicogrames per a cada un dels cursos.
És un material útil per al seguiment de l’estructura de les audicions. Els musicogrames són un suport visual que mostra l’estructura de les audicions.
Ajuden a conèixer i guiar el discurs musical mentre s’escolta l’obra.
• Cartells d’instruments
Material de treball en l’ensenyament-aprenentatge per conèixer la forma i les característiques dels instruments, com també per veure la mida de l’instrument en relació amb la persona que el toca.
• Cartells d’autors
Material amb el nom i la imatge del compositor de l’obra.

MATERIAL D’AULA EN PAPER
➧ Cançoners
Es presenten tres cançoners, un per a cada nivell (P3, P4, P5). Es tracta d’unes làmines de gran format que serveixen per presentar la cançó. També es poden exposar a l’aula perquè els nens i les nenes les recordin i les utilitzin per cantar de manera espontània i autònoma.
Totes les cançons es presenten amb la partitura i la lletra corresponent, i dibuixos i fotografies que les il·lustren i les identifiquen.
Cada un dels cançoners consta d’unes 20-24 làmines (20-24 cançons). Hi ha les cançons de la carpeta de l’alumne i altres cançons relacionades amb la temàtica pròpia del curs.
També teniu disponible el cançoner de festes.

Cartells de les qualitats de so
Són útils per treballar els conceptes següents: SOROLL, SO i SILENCI, INTENSITAT
(so fort, mitjà i fluix i reguladors). ALTURA (Casetes d’altura i glissandos) i DURADA (molt curt, curt i llarg).
Aquests cartells permeten crear petites seqüències per interpretar amb la veu o amb els instruments i per realitzar jocs d’escolta i lectura. Es poden enganxar a la paret o a la pissarra amb la finalitat d’actuar com a suport visual dels símbols que representen els sons.
També es poden deixar en un espai a l’abast dels nens o al racó de música, perquè els utilitzin per reproduir seqüències de sons de manera espontània i autònoma.

Cartells d’instruments
Material de treball en l’ensenyament-aprenentatge per conèixer la forma i les característiques dels instruments, com també per veure la mida de l’instrument en relació amb la persona que el toca.

Cartells d’autors
Material amb el nom i la imatge del compositor de l’obra.

Share Button